LEVERINGSBETINGELSER

 1. Generelt

Aarsland Stål & Lakk AS forplikter seg til å ta godt vare på de innleverte gjenstander og gi dem en korrekt faglig behandling gjennom hele pulverlakkeringsprosessen. Det er imidlertid en rekke forhold som Aarsland Stål & Lakk AS ikke kan ta ansvaret for.

 1. Varen

Kunden må i sin bestilling oppgi nødvendig informasjon om varens fysiske data som mål, vekt, antall, type grunnmateriale og andre egenskaper som kan ha betydning for varen under lakkeringsprosessen.

 1. Funksjonskrav

Kunden må angi relevante funksjonskrav som farge, glans, beleggtykkelse, struktur, generisk type og plassering (polyester (ute), epoxy (inne) osv.), krav til korrosjonsklasse, levetidskrav, referanse til standarder, kontroller som skal gjennomføres med krav, eventuelt andre krav som produktet må oppfylle.

 1. Pulverlakkering av Sinkbelagte produkter

For pulverlakkering av sinkbelagte produkter gjelder spesielle krav. (se under fane 7 i lakkperm Aarsland Stål & Lakk AS)

 1. Toleranser

Kunden må påse at det er tilstrekkelige toleranser mellom sammenliggende flater som hengsler, gjenger, festemateriell o.l. hvis dette skal være bevegelig etter pulverlakkering.

 1. Opphengsmuligheter

Kunden må sørge for egnede opphengsmuligheter på varen og informere Aarsland Stål & Lakk AS skriftlig om hvor disse er (skisse). Dersom dette ikke er oppgitt, vil Aarsland Stål & Lakk AS bruke huller, bøyler, lasker o.l. som finnes på konstruksjonen for oppheng.  Aarsland Stål & lakk AS påtar seg da ikke ansvar for skader som måtte oppstå på grunn av dette.

 1. Utlufting og drenering

Kunden må sørge for at varen har tilstrekkelig drenering fra hulrom slik at kjemikalier fra forbehandlingen dreneres tilstrekkelig.

 1. Sammensatte konstruksjoner

Konstruksjoner som er sammensatt av flere deler vil bli pulverlakkert som mottatt. Hvis dette ikke skal gjøres må ønsket behandling avtales spesielt med Aarsland Stål & Lakk AS.

 1. Overflaterenhet

Kunden må sørge for at alle flater er uten forurensinger som sand, spon fett, lim, taperester, maling og andre belegg som ikke lar seg fjerne ved normal avfetting.

 1. Sveis og andre forbindelser

Alle sveisesømmer skal være rengjort for forurensinger som ikke lar seg fjerne ved avfetting/forbehandling, som slagg sveisesprut og skjærespon.

Sveisen må være uten avbrytelser, porehull og kratre (innbrenninger).

Urene sveiser vil kunne gi dårlig adhesjon eller ubelagte partier som Aarsland Stål & Lakk AS ikke kan gjøres ansvarlig for.

Aarsland Stål & Lakk AS kan ikke gjøres ansvarlig for flekker eller bare partier som skyldes utrenninger fra utette sveiser eller

lommer fra eks. punktsveisede, boltede, – eller naglede forbindelser.

 Avrunding av kanter og overflatejevnhet

Varen må være uten skarpe kanter og fri for riper og skader.

 1. Feil i grunnmaterialet

Aarsland Stål & Lakk AS kan ikke gjøres ansvarlig for feil i pulverlakkbelegget som skyldes valsefeil, slaggrester eller andre feil i grunnmaterialet, som eks. støpesand innesluttet i støpegods, porer o.l. Se under pkt. 8.

 1. Deformasjoner

Aarsland Stål & Lakk AS kan ikke gjøres ansvarlig for deformasjoner som skyldes spenninger i varen som utløses som følge av herdeprosessen eller andre materialforandringer som skjer som følge av herdeprosessen.

 1. FARGER

Leveranser fra forskjellige produksjoner eller fra ulike produsenter vil aldri kunne garanteres å være 100% ens. Det aksepteres et avvik på +/- 10%.

Pinholes, riper o.l. aksepteres om ikke synlig  på 2 meters avstand innendørs og 3,5 meter utendørs i vanlig dagslys (ikke direkte sollys).

 1. Representativ flate.

Dersom det ikke er samme finishkrav til alle flater bør Aarsland Stål & Lakk AS informeres om dette slik at delene kan henges slik at flatene med strengeste krav får den mest optimale behandling.

 1. Varierende lakktykkelse

Alt etter varens geometri må det regnes med at det vil kunne oppstå variasjoner i tykkelsen av pulverbelegget.

 1. Pakking

Kunden må angi skriftlig hvordan varen skal emballeres.

 1. Reparasjon og utbedring

Reparasjon, utbedring og flekking av transport og monteringsskader utføres etter prosedyrer gitt av Aarsland Stål & Lakk AS

 1. Reklamasjon, reparasjon, omlakkering

Reklamasjon må skje skriftlig uten ugrunnet opphold og senest 2 uker etter mottakelse.

Dersom kontroll ikke kan foretas innen 2 uker, skal ny frist avtales skriftlig.

Om reklamasjonen er berettiget vil skaden bli utbedret vederlagsfritt. Utover dette gis ingen erstatning.

Aarsland Stål & Lakk AS erstatningsansvar er dog begrenset til overflatebehandlingens fakturaverdi.

 1. Innsigelser

Innsigelser mot en eller flere av de overfor nevnte betingelser må gjøres skriftlig før godset leveres til pulverlakkering. Dette gjelder også hvis innsigelsen angår en eventuell avvikelse fra kundens innkjøpsbetingelser.

 1. Skadeansvar

Aarsland Stål & Lakk AS påtar seg ikke ansvar for skader på varene som skyldes at varene er av en beskaffenhet at de ikke tåler behandlingen. Likeens påtar Aarsland Stål & Lakk AS ingen ansvar for deler som er bearbeidet etter lakkering (bøyd/knekket/kappet). Konstruksjonen av produktet og materialet i produktet må være av en slik art/kvalitet at det sikrer en god og egnet overflatebehandling med pulverlakk.

 1. Andre begrensninger

Tekniske data og andre data som er oppgitt i Aarsland Stål & Lakk AS brosjyrer, annet markedsføringsmateriell eller på annen måte, er bare bindende hvis det bekreftes skriftlig av Aarsland Stål & lakk AS.